Bảng xếp hạng theo nhóm ngành Nghệ thuật - Nhân văn

Xếp hạng về chất lượng đào tạo của các trường Hà Lan trong nhóm ngành Nghệ thuật - Nhân văn


THE Arts & Humanities 2016-2017

 • 28 - Leiden University
 • 32 - University of Amsterdam
 • 61 - Utrecht University
 • 79 - University of Groningen
 • 87 - Radboud University Nijmegen


QS Arts & Humanities 2018

 • 49 - Leiden University
 • 53 - University of Amsterdam
 • 125 - Delft University of Technology
 • 145 - Utrecht University
 • 147 - University of Groningen
 • 187 - Vrije University Amsterdam
 • 208 - Erasmus University Rotterdam
 • 226 - Radboud University Nijmegen
 • 303 - Eindhoven University of Technology
 • 349 - Maastricht University
 • 451-500 - Tilburg University


US News Arts & Humanities 2017

 • 22 - University of Amsterdam
 • 42 - Utrecht University
 • 50 - Leiden University
 • 53 - Radboud University Nijmegen
 • 62 - University of Groningen
 • 103 - Delft University of Technology
 • 106 - Vrije University Amsterdam
cập nhật lần cuối 20/08/2018 13:23